Passive11

虐死你们。

今天课上莫名来了灵感。
我近几个月很忙,但我记得。
先记一下吧。
脑子里攒五六年的坑了。
(写删)

我改主意了,100篇太少,如果成功,100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 篇。

我现在有一件很重要的事情要去做,如果成功,就写100篇HE回报社会。
Flag先立下,我一定会回来兑现的。